Forretningsbetingelser for Neugarden Advokatfirma

Forretningsbetingelserne er gældende for enhver opgave Neugarden Advokatfirma (”Neugarden”) udfører, med mindre andet er aftalt.

1.        NEUGARDEN ADVOKATER

Når Neugarden påtager sig en opgave indgår kunden en aftale med:
Neugarden Advokatfirma v/advokat Morten Bøgenskjold
c/o Synch
Strandvejen 58, 1.
2900 Hellerup
nr. 29 47 07 82

Advokater hos Neugarden er beskikket af det danske Justitsministerium og er en del af Advokatsamfundet. Alle advokater er dækket af Neugardens ansvarsforsikring og garantiordning.

2.        OPGAVEN

Ved modtagelse af et opdrag, aftaler Neugarden omfanget, karakteren og levering af opgavenmed kunden. Opdraget dokumenteres ved fremsendelse af en opdragsbekræftelse, hvortil der henvises til nærværende forretningsbetingelser. Opdraget kan løbende justeres. Justering kræver ikke fremsendelse af ny opdragsbekræftelse, men kan fremgå af anden korrespondance.

Neugarden rådgiver alene om dansk ret, med mindre andet særskilt aftales.

For Neugarden er det væsentligt, at rådgivningen er enkel, tilgængelig og gennemsigtig. Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Neugardens værdier, de advokatetiske regler og lovgivningen i øvrigt.

Når opdrages modtages tilsikrer Neugarden, at der ikke foreligger interessekonflikter. Vurderingen heraf er altid Neugardens. Er der efter Neugardens opfattelse en interessekonflikt, henvises i nødvendigt omfang til anden advokat.

3.        FORTROLIGHED

Alle oplysninger der tilgår Neugarden opbevares og behandles fortroligt, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er fortrolig. Neugarden har tavshedspligt og denne gælder tidsubegrænset. Ved kommunikation med andre end kunden, kan Neugarden ikke tilsikre, at fortroligheden opretholdes.

4.        KUNDEFORHOLD, BANK OG IDENTIFIKATION

Når kunder indbetaler beløb til Neugarden, der ikke er betaling for en udstedt faktura, indsættes midlerne på en klientkonto i Neugardens hovedbankforbindelse; Spar Nord Bank A/S for kundens regning og risiko. Der kan oprettes særskilt klientkonto såfremt dette vurderes nødvendigt.

Neugarden er forpligtet til at indhente og opbevare identifikationsoplysninger på kunder. Reglerne herfor er reguleret i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. Kunden accepterer, at Neugarden kan videresende identifikationsoplysninger til andre, der er underlagt de samme regler og forpligtelser.

Materiale der vedrører en opgave, herunder elektronisk lagret data og identifikationsoplysninger, opbevares i fem år, efter en opgave er afsluttet. Herefter destrueres materialet.

Der gælder samme regler for klientbankkonti som for almindelige bankkonti. Dette betyder, at klienter, der både har indestående på egne konti og påNeugardens klientbankkonto i samme bank, kun kan få dækket i alt DKK 746.000 via garantiordningen. Midler, der indbetales til Neugarden som betroede midler, vil blive indsat på en klientbankkonto i Spar Nord Bank A/S.

Neugarden påtager sig ikke ansvar for tab der skyldes, at den bank, hvori der er indsat betroede midler på en klientbankkonto, er eller bliver nødlidende.

5.        HONORAR, BETALING OG OMKOSTNINGER

Neugarden arbejder for, at gøre gennemsigtigheden i prissætningen af advokatydelser større. Derfor bliver kunden altid orienteret om prissætningen, herunder om der kan aftales fast pris, pris baseret på tidsforbrug, værdien for kunden eller en kombination. Der kan altid afgives prisestimat.

Såfremt der ikke er aftalt nogen prismodel, afregnes honoraret på baggrund af et skøn ud fra forskellige parametre. I skønnet indgår blandt andet den på opgaven anvendte tid, opgavens betydning for kunden, de involverede værdier, kompleksiteten, specialistniveauet hos advokaten, omfanget af arbejdet og det ansvar, der er forbundet med opgaven.

Honoraret tillægges moms efter gældende regler.

Hos Neugarden registreres løbende tidsforbrug på opgaven, og kunden kan altid få oplyst det anvendte tidsforbrug. Tidsforbruget er, som det fremgår oven for, ikke eneste parameter for afregning af honorar, og tidsforbruget anvendes også internt i Neugarden til optimering af processer m.v.

Neugarden er berettiget til at kræve forudbetaling for et aftalt opdrag, herunder for forventede omkostninger. Omkostninger og udlæg kan i øvrigt kræves betalt særskilt.

Neugarden fakturerer månedsvis bagud. Betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato.

Ved forsinket betaling beregnes morarente 2,0 % pr. påbegyndt måned.

6.        SAMARBEJDET MED KUNDEN

Relationen mellem kunden og Neugarden er baseret på gensidig tillid og værdier.
Neugarden er berettiget til at afbryde et samarbejde med kunden, såfremt Neugarden vurderer, at den gensidige tillid ikke er til stede.

Neugarden vil til enhver tid bestræbe sig på, at gennemføre en opgave til dennes naturlige afslutning. Enhver af parterne er dog berettiget til, på et hvilket som helst tidspunkt, at bringe samarbejdet til ophør. Er der udført arbejde frem til ophøret, er Neugarden berettiget til at fakturere for det udførte arbejde og de med arbejdet afholdte omkostninger/udlæg.

I tilfælde af ophør før en opgave er fuldført, vil Neugarden, såfremt kunden ønsker dette, henvise til anden advokat.

7.        ANSVARSBEGRÆNSNING

Neugarden er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler, herunder med de i nærværende forretningsbetingelser fastsatte begrænsninger.

Erstatningsansvaret for rådgivning i de enkelte opdrag, er begrænset til fem (5) gange det modtagne honorar, dog maksimalt DKK 5.000.000. En kunde kan, såfremt denne måtte have flere erstatningskrav mod Neugarden, højst modtage DKK 5.000.000 i erstatning for krav, der er rejst inden for samme kalender år.

Måtte Neugarden blive erstatningsansvarlig over for tredjepart, er kunden forpligtet til at skadesløsholde Neugarden for et hvert krav, der udspringer af arbejdet for kunden, og som enten overstiger den i punkt 7.2nævnte erstatningsbegrænsning eller som Neugarden ikke er ansvarlig for over for Kunden.

Neugardens ansvar omfatter aldrig ansvar for datatab, driftstab, tab af goodwill eller lignende tab, tab af avance, tidstab eller andre indirekte tab.

Neugarden er ikke ansvarlig for underleverandørers rådgivning eller culpøse handlinger, medmindre underleverandøren er advokat, og hyret og betalt af Neugarden.

Erstatningskrav der kan rettes mod Neugarden og som udspringer af erhvervsforhold, forældes 12 måneder efter kunden vidste eller burde vide, at der forelå en erstatningspådragende handling eller undladelse. Alle erstatningskrav forældes dog senest tre år efter rådgivningen, hvoraf erstatningskravet udspringer, er givet.

8.        FORSIKRINGSDÆKNING

Neugardens er forsikret gennem HDI Danmark, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø for en forsikringssum på DKK 5.000.000 pr. forsikringsberettiget skade og for en samlet sum på DKK 5.000.000 pr. forsikringsår. Neugarden oplyser i sin opdragsbekræftelse, om forsikringen har været udnyttet i det pågældende forsikringsår. Neugarden har en selvrisiko på DKK 25.000-50.000 pr. skade.

Neugarden er forsikret under policenr. 156-08407151-30015.

9.        IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Alle rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, til det materiale der udarbejdes af Neugarden tilhører Neugarden, medmindre andet er særskilt aftalt. Kunden er således ikke berettiget til at anvende skriftlige materiale der udarbejdes som led i et opdrag til andet end det der naturligt følger af opdraget.

10.      MARKEDSFØRING

Neugarden er efter forudgående skriftlig accept berettiget til at markedsføre sin reference til opdraget og kunden.

11.      KLAGER OG FORÆLDELSE

Neugarden er underlagt de advokatetiske regler. Af disse følger, at kunden kan klage over advokatens rådgivning eller de beregnede salær for Advokatnævnet. Oplysninger om de advokatetiske regler og Advokatnævnet, findes på advokatsamfundet.dk.

Kunden er til enhver tid berettiget til at kontakte Neugardens direktør, såfremt kunden er utilfreds med advokatens rådgivning eller det beregnede salær.

12.      OPLYSNINGSPLIGTER

De oplysninger, som advokater er forpligtet til at afgive, fremgår af Neugardens hjemmeside – neugarden.com.

13.      LOVVALG OG VÆRNETING

Eventuelle tvister eller erstatningskrav der udspringer af en af Neugarden ydet rådgivning, behandles efter dansk ret, med undtagelse af lovvalg- og værnetingsregler der måtte pege på andre landes lovgivning, og skal afgøres af en kompetent dansk domstol.

 

 

Neugarden Advokatfirma

1. januar 2018