Klient- og Bankoplysninger

Klientoplysninger

 

Alle advokater i Neugarden er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er registrerede medlemmer af Advokatsamfundet. Advokaterne er underlagt de advokatetiske regler.

Som kunde indgår du et klientforhold med:

Neugarden Advokatfirma
c/o advokat Morten Bøgenskjold
Møllebjerg 35
2680 Solrød Strand
Cvr.nr. 29470782

 

Bankoplysninger

Neugardens hovedbankforbindelse er Sparekassen Kronjylland A/S, hvor alle midler, herunder klientmidler, indsættes.

Driftkonto – Kontonr. 6686-13858535

Klientkonto – Kontonr. 6686-13858578

Der gælder samme regler for klientbankkonti som for almindelige bankkonti. Dette betyder, at klienter, der både har indestående på egne konti og på Neugardens klientbankkonto i samme bank, kun kan få dækket i alt DKK 746.000 via garantiordningen. Midler, der indbetales til Neugarden som betroede midler, vil blive indsat på en klientbankkonto i Sparekassen Kronjylland A/S.

Neugarden påtager sig ikke ansvar for tab der skyldes, at den bank, hvori der er indsat betroede midler på en klientbankkonto, er eller bliver nødlidende.

Forsikring

Neugarden har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med reglerne udstedt af Advokatsamfundet. Forsikringen og garantien er tegnet gennem Söderberg & Partners i HDI Danmark, Indiakaj 6, 2100 København Ø.

Forsikringen har policenr. 156-08407151-30015

Du kan læse mere om ansvarsforsikringen her.

Forsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

Identifikationsregler (Hvidvask)

Neugarden er som advokater underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Det følger af loven, at Neugarden skal indhente og opbevare klienternes identitetsoplysninger. Opbevaringsforpligtelsen varer i fem år. Alle klienter skal derfor oplyse om navn, adresse, cpr.nr. eller cvr.nr. og i fornødent omfang fremsende dokumentation herfor. Alle selskaber skal herudover dokumentere de reelle ejerforhold.

 

Retshjælp

Når Neugarden påtager sig en opgave, undersøger vi altid om klienten kan opnå forsikringsmæssig dækning eller offentlig retshjælp til dækning af omkostningerne. Vi orienterer altid om principper for vederlagsaflæggelse og beregning.

Du kan læse mere om offentlig retshjælp på Domstolsstyrelsens hjemmeside.

 

Interessekonflikter

Før Neugarden påtager sig en sag undersøges det hvorvidt der foreligger en interessekonflikt, det vil sige en risiko for, at andre interesser end klientens bliver varetaget. De nærmere regler om interessekonflikter fremgår af de advokatetiske regler punkt 12.

 

Samarbejdspartnere

Hos Neugarden samarbejder vi med en lang række virksomheder, herunder revisorer, advokater, banker og konsulenter. Da vi som advokater skal være uafhængige, har vi ingen kontraktuelle afhængighedsforhold til samarbejdspartnere.

 

Advokatetiske regler

Som advokater er vi underlagt retsplejelovens regler, herunder reglerne om god advokatskik. I Danmark fører Advokatrådet tilsyn med, at vi overholder de advokatetiske regler og god advokatskik. Reglerne er indført da vi som advokater indtager en særlig stilling i et retssamfund; nemlig at være klientens betroede rådgiver. Hvor advokaten altid er “klientens mand” er revisor offentlighedens repræsentant.

Vi henviser til Advokatsamfundets hjemmeside om en nærmere beskrivelse af de advokatetiske regler.

Advokatnævnets hjemmeside finder du oplysninger om klageadgang i tilfælde af, at vi ikke har levet op til reglerne om god advokatskik.