Privatlivspolitik

1. GENEREL INFORMATION

Persondatapolitikken indeholder Neugarden Advokatfirma v/advokat Morten Bøgenskjold, CVR-nr. 29 47 07, c/o Synch, Strandvejen 58,1., 2900 Hellerup (“Neugarden”, “vi” eller “os”) persondatapolitik om indsamling og behandling af Personoplysninger (”Persondatapolitik”).  Persondatapolitikken dækker indsamling og behandling af Personoplysninger i forbindelse med de formål, der er beskrevet i Persondatapolitikken

2. DEFINITIONER

Gældende persondatalovgivning” henviser til den generelle forordning om databeskyttelse (forordning nr. 2016/679) som suppleres og gennemføres ved lov nr. 502 af 23. maj 2018 (Databeskyttelsesloven) samt den øvrige danske persondatalovgivning herunder implementeringen af Direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation (Direktiv 2002/58/EF).

Personoplysninger” betyder enhver form for information om en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres ved en identifikator som eksempelvis navn, adresse, lokaliseringsdata eller IP-adresser.

Behandling” betyder enhver aktivitet som personoplysninger gøres til genstand for som eksempelvis indsamling, organisering, opbevaring, sletning eller videregivelse.

Dataansvarlig” henviser til Neugarden i dette tilfælde, idet Neugarden afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages Behandling af Personoplysninger.

4. PERSONOPLYSNINGER DER BEHANDLES

Vi behandler kun relevante og nødvendige Personoplysninger i forhold til de formål, som er grundlaget for Behandlingen. Vi kontrollerer altid dine Persondata og opdaterer dem i nødvendigt omfang.

Almindelige Personoplysninger

Ved almindelige Personoplysninger forstås blandt andet navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, fotos samt andre kontaktinformationer. Derudover kan det være oplysninger om økonomiske forhold, familiemæssige forhold m.v. Karakteren af oplysninger der indhentes, afhænger altid af det konkrete opdrag.

Disse oplysninger kan altid udveksles med klienten samt relevante tredjemænd med sammenhæng til det konkrete opdrag som Personoplysningen Behandles som led i.

CPR-numre

Det vil i en lang række sager være nødvendigt at indhente CPR-nummer, herunder ved selskabsoprettelser, tinglysning, testamenter m.v. Derudover skal CPR-nummer indhentes som led i vores undersøgelser i henhold til hvidvasklovgivningen.

Følsomme Personoplysninger

Det er i visse sager relevant at behandle følsomme Personoplysninger, herunder helbredsoplysninger, genetiske og biometriske data, oplysninger om racemæssig/etnisk oprindelse, politisk, religiøst eller filosofisk tilhørsforhold, oplysninger om seksuelle forhold, oplysninger om fagforeningsmæssige tilhørsforhold samt oplysninger om strafbare forhold.

3. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅET HERMED

Som udgangspunkt er Neugarden dataansvarlig i relation til behandlingen af Personoplysninger. I enkelte tilfælde kan vi dog betragtes som databehandlere, men det kommer an på den konkrete situation, hvori vi behandler dine Personoplysninger. I så tilfælde indgås der en databehandleraftale. Som led i driften af en advokatvirksomhed kan der opstå forskellige situationer, hvor vi behandler dine Personoplysninger, og neden for fremgår en række typeeksempler på de områder, hvor vi behandler Personoplysninger:

Behandling af dine Personoplysninger i et klientforhold til løsning af en opgave

I forbindelse med løsning af konkrete opgaver som du har bedt os bistå med, håndterer vi Personoplysninger om dig som klient. Advokaten indtager en særlig rolle som klientens betroede rådgiver, og vi vurderer selvstændigt om der er grundlag for at Behandle Personoplysninger, herunder hvilke Personoplysninger, der er nødvendige og relevante, samt hvor længe Personoplysningerne skal opbevares. Vi er underlagt en række regler for vores sagsbehandling, herunder vores advokatetiske regler og retsplejelovens regler. Disse regler pålægger os en række forpligtelser til at Behandle Personoplysninger uafhængigt af din opfattelse som klient.

Behandling af dine Personoplysninger i et klientforhold til andre formål end løsningen af en opgave

Såfremt vores klientforhold er med et selskab eller en anden juridisk enhed, er vi forpligtet til at indhente identifikation for ledelsen, herunder for at overholde hvidvasklovgivningen eller for at opbevare dine kontaktdata i et relevant kundekartotek.

Behandling af dine Personoplysninger, hvor du ikke er klient eller tilknyttet hertil

Som led i varetagelsen af konkrete opgaver for Neugardens klienter, vil der opstå situationer, hvor vi Behandler Personoplysninger om andre personer end klienten og de dertil knyttede personer, herunder medarbejdere, parter, kunder modparter m.v. Det er nødvendigt for os at behandle oplysningerne som led i varetagelsen af vores hverv som advokater.

Overordnet formål med Behandling af Personoplysninger

For at kunne forfølge vores klienters legitime interesser i de sager vi behandler for dem, indhenter vi Personoplysninger, hvilket kan indbefatte følsomme Personoplysninger, idet Behandlingen heraf kan være nødvendig under hensyntagen til varetagelsen af en berettiget interesse, når

  • denne interesse overstiger hensynet til dig.
  • for at kunne fastlægge eller gøre et retskrav gældende.
  • for at kunne overholde vores forpligtelser i forhold til lovgivning og andre regler vi som advokater er underlagt.

5. RETSGRUNDLAG

Som led i oprettelsen af et klientforhold samtykker du til Behandlingen af ovenstående Personoplysninger i overensstemmelse med Persondatapolitikken samt udtrykkeligt til Behandling af særlige kategorier af Personoplysningeri overensstemmelse med Persondatapolitikken.

Vi behandler dine Personoplysninger for at opfylde vores forpligtelser i henhold til de forpligtelser vi har som led i vores hverv som advokat, f.eks. for at sikre overholdelsen af hvidvasklovgivningen. I visse tilfælde skal vi indhente dit samtykke, inden vi behandler dine persondata. Det er dog ikke nødvendigt at indhente samtykke i forbindelse med vurdering, anlæggelse og førelse af retssager og andre tvister, hvor vi har mulighed for at behandle persondata af enhver art – herunder følsomme persondata – når det er nødvendigt for at fastlægge, rejse eller forsvare et retskrav.

Behandlingen af dine Personoplysninger med det formål at varetage vores klienters interesse er udført på baggrund af Neugardens og klientens legitime interesse.

Du har ubetinget ret til at gøre indsigelser mod Behandling af dine Personoplysninger til brug for ikke legitime interesser, herunder direkte markedsføring. Du har også ret til at tilbagekalde et forudgående samtykke. Tilbagekaldelsen af dit samtykke har ingen konsekvenser for den lovlige Behandling af Personoplysningerne forud for tilbagekaldelsen, ligesom vi fortsat må Behandle dine Personoplysninger på andet retligt grundlag.

Hvis du gør indsigelse mod Behandlingen af dine Personoplysninger, som behandles som led i vores legitime interesse, vil vi ophøre med Behandlingen af dine Personoplysninger til disse formål, hvis vi ikke har supporteret dig tilstrækkeligt i forbindelse med vores Behandling.

6. VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Vi kan dele og videregive dine Personoplysninger for at være i stand til at varetage formålet med vores Behandling. Vi foretager altid en konkret, informeret og grundig bedømmelse af videregivelsen før end denne foretages.

Vi indhenter dit samtykke, før vi videregiver dine persondata til modtagere i tredjelande, dvs. lande udenfor EU/EØS-området, medmindre overførsel sker til lande og organisationer der har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau og betragtes som sikre tredje lande. Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere i tredjelande, er vi således sikre på, at deres niveau for persondatabeskyttelse passer til de krav, vi har opstillet i denne politik efter gældende lovgivning.

Nedenstående modtagere er etableret uden for EU/EØS og vi anvender derfor de nedenstående i tabellen specificerede sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med dataoverførslerne. Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information angående dataoverførslerne.

Databehandler, websted og land Beskyttelsesforanstaltning

Panther Software, LLC.

www.practicepanther.com

USA

PrivacyShield

Panther Software, LLC. har tiltrådt PrivacyShield og har indført tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

https://www.privacyshield.gov

Privacy Policy

 

Dropbox International Unlimited Company

www.dropbox.com

Irland og USA

PrivacyShield

Dropbox, LLC. har tiltrådt PrivacyShield og har indført tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

https://www.privacyshield.gov

https://www.dropbox.com/dmca#privacy

 

 

Når du besøger Hjemmesiden, kan du blive henvist til andre hjemmesider, hvor Behandlingen af personoplysninger ikke er i vores kontrol. De andre hjemmesiders persondatapolitik regulerer Behandlingen af dine personoplysninger på det pågældende website.

7. BESVARELSE AF JURIDISKE HENVENDELSER OG FOREBYGGELSE AF SKADE

Vi kan tilgå, bevare og dele dine Personoplysninger til besvarelsen af en juridisk henvendelse (eksempelvis ransagningskendelser, retskendelser, indstævninger eller lignende), eller, hvis det er nødvendigt for at opdage, forhindre eller påtale svindel eller anden ulovlig aktivitet, beskytte os selv, dig eller andre brugere, herunder som en del af en efterforskning.

8. COOKIES, PIXELS OG ANDRE SYSTEMTEKNOLOGIER

Vi indsamler og gemmer information ved at anvende teknologi såsom cookies, pixels og lokal lagring (på din browser eller enhed). Se venligst vores cookiepolitik for yderligere information om, hvordan vi anvender denne type af teknologi neugarden.com/cookiepolitik.

9. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi opbevarer dine Personoplysninger så længe det er nødvendigt for varetagelsen af dit opdrag og sletter dine Personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores Behandling.

Dette indebærer eksempelsvis, at vi sletter identifikationsoplysninger om vores klienter indhentet i henhold til hvidvaskloven 5 år efter klientforholdets ophør, jf. hvidvasklovens regler herom. Personoplysninger indhentet i forbindelse med behandlingen af konkrete sager eller opgaver vil blive opbevaret en passende periode efter sagens afslutning, hvilket vi er forpligtet til efter de advokatetiske regler. Dette vil normalt være minimum 5 år og kun sjældent i mere end 10 år. Visse stamoplysninger gemmes dog uden tidsbegrænsning for at kunne afdække eventuelle interessekonflikter, jf. de advokatetiske regler.

11. KONTAKTINFORMATION

Ønsker du at udøve dine rettigheder, eller har du spørgsmål angående vores Behandling af dine Personoplysninger, bedes du venligst kontakte os på dpo@neugarden.comeller ved brev til vores almindelige adresse. I dit brev/e-mail bedes du venligst angive dit fulde navn, adresse, e-mailadresse og andet information vi har behov for, for at behandle din anmodning. Bemærk venligst, at en anmodning om at modtage oplysninger om Behandlingen af dine Personoplysningerne skal være underskrevet af dig.

Hvis du ønsker at klage over vores Behandling af dine Personoplysninger, bedes du venligst indsende din klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

10. DINE RETTIGHEDER

Du er berettiget til at anmode om indsigt i og yderligere information om Behandlingen af dine Personoplysninger, eller anmode om at vi retter, berigtiger, fuldender, sletter eller begrænser Behandlingen af dine Personoplysninger. Du er berettiget til at få én gratis kopi om året af dine Personoplysninger, som vi behandler. Vi er berettiget til at kræve et rimeligt gebyr baseret på vores administrative omkostninger, såfremt du ønsker yderligere kopier.

Du er berettiget til at få begrænset Behandlingen af dine Personoplysninger, hvis

  • du har anfægtet nøjagtigheden af Personoplysningerne,
  • behandlingen er ulovlig og du har anmodet om en begrænsning herom,
  • vi ikke længere har brug for dine Personoplysninger til det oprindelige formål, men vi kræver det for at etablere, udøve eller forsvare rettigheder, eller;
  • en vurdering af hvilket hensyn der vejer tungest i forbindelse med en anmodning om sletning, er i gang.

Hvis Behandlingen er automatisk eller baseret på samtykke, har du ret til dataportabilitet. Dataportabilitet betyder, at du kan modtage Personoplysningerne, som du har givet os adgang til, i en struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbare format, og at du har ret til at overføre Personoplysningerne til en anden dataansvarlig.

12. MEDDELELSE OM ÆNDRING AF PERSONDATAPOLITIKKEN

Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil det fremgå af vores hjemmeside. Såfremt ændringerne kræver dit samtykke, giver vi dig yderligere, særskilt meddelelse under omstændighederne herom og anmoder om dit samtykke i overensstemmelse med Gældende Persondatalovgivning.